+359 877 988 511 info@justmarketing.net

Политики за поверителност

Информация за нас

Администратор на лични данни е “Джей Кей Маркетинг” ЕООД, с ЕИК 204689395, гр. Велико Търново, ул. Д.Буйнозов № 7 (за краткост по-долу „Джей Кей Маркетинг“), тел: +359 877 988 511, електронен адрес: info@justmarketing.net

Джей Кей Маркетинг отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и обработваме. Цели и правни основания за обработването.

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате https://justmarketing.net  (за краткост по-долу „Сайт“) или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Категории лични данниПравно основаниеЦел на обработването
Имена, ЕГН, постоянен адрес, данни за контакт (телефон и електронен адрес), Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни.Данните са необходими при сключване и/или изпълнение на договор.Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали. Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки. Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.
Имена, ЕГН, постоянен адрес, данни за контакт (телефон и електронен адрес), Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни.Данните са необходими за изпълнение на наше нормативно задължениеИзпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство. Изпълнение на задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи. Предоставяне на информация на съда и органи на реда.
Имена, телефон и електронен адресДанните са необходими и се обработват въз основа на наш легитимен интересОтговаряне на Вашите запитвания през контактната форма. Отговаряне на Вашите искания за информация и/или рекламация.
Имена и електронен адресДанните се обработват въз основа на предварително предоставено съгласиеЗа целите на директен маркетинг за наши продукти и услуги.

С кого споделяме информацията Ви:

Джей Кей Маркетинг използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

 • куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от Джей Кей Маркетинг, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

Употреба на бисквитки на Сайта

Джей Кей Маркетинг събира или обработва данни чрез функционалните бисквитки. Повече информация може да намерите в нашата Политика за бисквитките тук.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Технически и организационни мерки за защита

Джей Кей Маркетинг е предприело мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Част от приложените мерки са:

 • Защита на събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка;
 • Поддръжка на сигурни компютърни системи, чрез които се обработват лични данни. Към нашите системи се прилагат адекватни контролни механизми за разделянето и управлението на данните;
 • Приемане на строги политики и процедури, приложими към персонала ѝ за минимизиране на рисковете от обработването на лични данни;
 • Служителите на Джей Кей Маркетинг са запознати с приложимите правила и са обучени да обработват личните данни при полагане на най-големи грижи и съобразяване с наложени добри практики;
 • При осъществяване на своята дейност, Джей Кей Маркетинг работи единствено с утвърдени организации и избягва работа с компании, за които смята, че могат да застрашат сигурността на личните данни на лицата;
 • Възприети добри практики при въвеждането и администрирането на системите за сигурност и следи технологичните развития по отношение на възможни рискове за сигурността на информацията в компанията;
 • Съблюдаване сигурността на компютърните системи и личните данни, които се съдържат в тях, включително възможностите за достъп до отделни видове лични данни от нейните служители;
 • Осигуряване достъп само до тези лични данни, които са необходими за извършването на работата на съответния служител.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Джей Кей Маркетинг няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП/ЕС без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

Вашите права

Вие разполагате с право на информация, достъп и получаване на копие на Вашите лични данни, които се обработват от Джей Кей Маркетинг. Ако вярвате, че информация за Вас, с която Джей Кей Маркетинг разполага, е неточна или непълна, можете да заявите коригиране/актуализиране на Вашите лични данни.

Освен това, Вие имате право:

 • на възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да изискате заличаване/изтриване на Вашите лични данни, когато е отпаднало правното основание за обработването им;
 • да изискате ограничения върху обработването на Вашите лични данни; и/или
 • да оттеглите съгласието си, когато Джей Кей Маркетинг обработва личните Ви данни въз основа на съгласие (без такова оттегляне да засяга законността на обработване, извършено преди оттеглянето);
 • на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).

Джей Кей Маркетинг ще изпълни искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни, но тези правила не са абсолютни: те не винаги са приложими и е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто разбиране на Вашето искане.

Когато сте упражнили повторно право на достъп до информация или копие на данните в машинно четлив формат, Джей Кей Маркетинг може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, необходими за предоставянето им.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Как да ги упражните?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез  подаване на искане на упражняване на съответното право.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: info@justmarketing.net
 • Във офиса на Джей Кей Маркетинг, находящ се в гр. В.Търново, ул. Д.Буйнозов № 7

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – имена и ЕГН;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.

Джей Кей Маркетинг предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Джей Кей Маркетинг информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

Джей Кей Маркетинг не е задълженo да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Джей Кей Маркетинг я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси и предложения по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Джей Кей Маркетинг на следния електронен адрес: info@justmarketing.net